Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden voor Mrfresco

 

 1. Definities
  1.1 Opdrachtnemer: Mrfresco
  1.2 Opdrachtgever: De persoon of entiteit die de diensten van de foodtruck afneemt.
  1.3 Overeenkomst: De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever voor de levering van voedsel en/of dranken.
 1. Toepasselijkheid
  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 1. Offertes en Bestellingen
  3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
  3.2 Bestellingen worden geaccepteerd op basis van beschikbaarheid van de foodtruck en ingrediënten.
  3.3 Aanpassingen aan het aantal producten zijn mogelijk tot uiterlijk een week voor het event.
 1. Prijzen en Betaling
  4.1 De prijzen zijn inclusief BTW en eventuele andere heffingen, tenzij anders vermeld.
  4.2 Bij het bevestigen van een opdracht dient de opdrachtgever een aanbetaling van 50% van het overeengekomen bedrag te voldoen binnen 10 werkdagen na de bevestiging.
  4.3 Het resterende bedrag van 50% dient te worden voldaan binnen 10 werkdagen na afloop van het event.
  4.4 Betaling dient te geschieden binnen 10 werkdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  4.5 Bij verhogingen van prijzen bij leveranciers of personeel behoudt opdrachtnemer het recht de overeengekomen prijzen aan te passen.
 1. Annulering
  5.1 Bij annulering door de opdrachtgever binnen 10 werkdagen voor de afgesproken datum is deze gehouden tot betaling van 50% van het overeengekomen bedrag.
  5.2 Bij annulering door overmacht wordt de overeenkomst ontbonden zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
  5.3 Bij slecht weer dient de opdrachtgever voor tenten te zorgen.
 1. Levering en Verantwoordelijkheid
  6.1 De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de geleverde producten.
  6.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste informatie over eventuele allergieën en dieetwensen.

6.3 De opdrachtgever verzorgt minimaal twee vrije groepen van 220 V per foodtruck op 20 meter van de foodtruck. Tenzij anders is afgesproken.
6.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het afvoeren van afval aan het eind van de klus.

 1. Aansprakelijkheid
  7.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan tijdens of na consumptie van de geleverde producten, tenzij er sprake is van grove nalatigheid.
 1. Aanpassingen aan het Aantal Producten
  8.1 Aanpassingen aan het aantal producten zijn mogelijk tot uiterlijk een week voor het event.
  8.2 Indien minder dan 75% van de afgesproken producten wordt afgenomen, dient dit te worden overlegd met opdrachtnemer.
 1. Overmacht
  9.1 In geval van overmacht, zoals natuurrampen, stakingen, of andere onvoorziene omstandigheden, is opdrachtnemer niet gehouden tot nakoming van de overeenkomst.
 1. Intellectueel Eigendom
  10.1 Opdrachtnemer behoudt het recht op intellectueel eigendom van recepten, ontwerpen en andere creatieve uitingen.
 1. Parkeren 
  11.1 Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  11.2 Opdrachtgever dient te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen op of nabij de werklocatie t.b.v. onze (vracht-)auto’s gedurende de gehele periode van opbouw tot en met vertrek van de trucks. Bijkomende parkeerkosten en of kosten voor milieuzone worden doorberekend op basis van nacalculatie.
 2. Geschillen
  12.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
  12.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dit niet mogelijk is, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter.13. Vergunningen
  13.1 Eventuele vergunningen ( event-vergunning) dienen aangevraagd te worden door de opdrachtgever.

  14. Wijzigingen en Aanvullingen
  14.1 Wijzigingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.

 

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 01-07-2023 en treden in werking vanaf die datum.

Selectie van onze PARTNERS

Is er interesse voor Mr Fresco opgewekt?

Vraag offerte aan